termes i condicions

Home / termes i condicions

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions s’aplicaran a la venda dels productes efectuada a través d’www.santjustmarket.cat (d’ara en endavant la “Plataforma”), actuant l’Ajuntament de Sant Just Desvern en qualitat de simple intermediari en nom i per compte dels venedors d’aquests productes.

S’entendrà per client la persona que accedeix a la Plataforma i procedeix a la compra de producte / s dels Venedors a través d’ella. El client, si és una persona física, haurà de tenir divuit (18) anys o més, i tenir plena capacitat d’obrar per a celebrar contractes vinculants.

 1. Objecte i generalitats

L’Ajuntament de Sant Just Desvern posa en marxa a la Plataforma Sant Just Market (en endavant “la Plataforma” o “Sant Just Market”) un mercat virtual (MarketPlace) que permetrà als clients posar-se en contacte a través del seu intermediació amb venedors professionals, també inscrits a la Plataforma per tal de comprar els productes que aquests proposin, amb un preu tancat.

L’ús d’aquesta plataforma implica l’acceptació plena pel client, abans de realitzar el pagament de la compra de qualsevol producte, de totes les condicions generals de la Plataforma cada vegada que el client accedeixi a la mateixa, de manera que si no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar aquesta Plataforma.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals i qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments, instruccions o avisos que es poden aplicar. A més, l’Ajuntament de Sant Just Desvernse reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar en la Plataforma en qualsevol moment.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern actua en nom i per compte dels Venedors oferents. L’Ajuntament de Sant Just Desvern únicament intervé com a mer intermediari en el perfeccionament de les operacions de venda realitzades directament entre els clients i els Venedors a través de Sant Just Market. Per tant, l’Ajuntament de Sant Just Desvern no és l’oferent ni el Client o venedor dels Productes oferts a la Plataforma, sinó que els mateixos són oferts i venuts directament pels Venedors. El Venedor és el responsable d’emetre, a sol·licitud de l’Client, la factura corresponent a les compres realitzades.

1.1. Descripció de el Servei

El servei es constitueix d’un conjunt d’eines que permeten als clients comprar a la Plataforma i adquirir productes de diferents Venedors.

El client podrà comprar qualsevol producte que estigui posat a la venda en aquesta Plataforma sempre que es trobi disponible i en estoc.

Per poder realitzar una compra de Productes en la Plataforma, el client té diverses opcions:

 • Client no registrat: El client podrà realitzar la compra de productes sense necessitat de registrar-se a la Plataforma a través del formulari i actuant com “Client no registrat”.
 • Client registrat: El client podrà realitzar la compra de productes registrant-se a la Plataforma a través del formulari de registre proporcionat.

El client tindrà l’opció de registrar-tant a la fi de l’túnel de compra com en qualsevol moment, sense necessitat de realitzar una compr

La / es clau / s d’accés a la Plataforma, és estrictament confidencial. El client serà responsable de la custòdia de la / es clau / s d’accés i es compromet a adoptar les mesures necessàries per evitar el coneixement o ús no autoritzat d’aquelles. El client s’obliga a exonerar l’Ajuntament de Sant Just Desvern de qualsevol responsabilitat que li fos exigida per ús no autoritzat o fraudulent de la / es clau / s d’accés, quan aquesta circumstància s’hagués produït per incompliment de les obligacions de custòdia i seguretat de la / es esmentada / es clau / s per part de client.

El client accepta expressament equiparar jurídicament l’ús de la / es clau / s d’accés a la Plataforma a la seva signatura, de manera que les operacions realitzades es consideren, en tot cas, vàlides i s’entendrà que han estat cursades pel client, produint plens efectes jurídics.

En qualsevol cas, el client confirma que les dades que incorpori a el sistema per completar el procés de contractació de Servei són veraces i estan actualitzats.

Per defecte els usuaris de Sant Just Market tindran accés a l’contingut que estarà classificat tenint en compte les valoracions dels compradors situant-se en primeres posicions els més ben valorats.

Aquesta classificació pot modificar utilitzant els diferents filtres de la pàgina web.

1.2. Tramitació de les Comandes

Els Productes seran presentats i posats a disposició de l’Client a la Plataforma amb una descripció que informa el Client de les característiques essencials del producte i el seu preu. Tant la descripció com el preu assenyalats seran establerts pels Venedors sota la seva única responsabilitat.

 1. Els productes que es vulguin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella de la compra, mitjançant clic sobre la icona corresponent.
 2. A la cistella de la compra es podran afegir unitats de l’article o articles seleccionats.
 3. Un cop decidit els productes a comprar, el client passarà a el següent pas per adquirir-los, bé com a Client no registrat o com a Client registrat (veure punt 1.1).
 4. Prèviament a la inclusió de les seves dades personals, hi haurà d’haver llegit i acceptat la clàusula relativa a dades de caràcter personal i les condicions de venda mitjançant la marcació d’una casella establerta a l’efecte.
 5. A continuació, se sol·licitaran les dades personals que s’incorporaran a la nostra base de dades amb l’objecte de poder processar la comanda i de facilitar el lliurament de la compra. Les dades personals s’han d’indicar amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament del / s article / s adquirits. Aquestes dades són: nom, cognoms, mail, telèfon i adreça postal.
 6. Un cop emplenat el full de comanda, s’ha de marcar la casella d’acceptació de condicions de venda i política de protecció de dades, i haurà de ser confirmada la comanda fent clic a “confirmar i pagar demanat”.

  7. Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Confirmada la transacció, es remetrà un missatge de correu electrònic (indicat anteriorment pel Client) en el termini de 24 hores, on se li informarà de la disponibilitat o no del (dels) Producte (s) sol·licitat (s) i confirmar així la comanda realitzada, que serà carregat a l’Client segons la forma de pagament acordada en el moment de la compra. Si la comanda es confirma, vindrà informat en el e-mail una descripció de la comanda i el número de comanda que garanteix que la compra ha estat realitzada correctament. La no recepció d’aquest missatge pot ser degut a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa oa algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònic comunicada. En tots dos casos, és aconsellable que el client contacti amb comerc@santjustmarket.cat.

 7. En el cas que el Client fos Registrat, la comanda quedarà guardat en el seu Àrea Privada, en la qual podrà accedir amb el Client i contrasenya proporcionats al registre. Si el Client no és registrat, amb l’email indicat en la compra del / s producte (s) se li enviarà el número de comanda i seguiment dels seus enviaments per tenir-los localitzats.

La Plataforma informarà el Venedor de la part de la comanda que li incumbeix, ja que la Plataforma permet la compra de productes de diversos Venedors en una mateixa comanda.

En cas de rebuig de la comanda per part del Venedor, el comprador és l’únic responsable

El Venedor es compromet a que l’estoc de productes posats a disposició del Client en la Plataforma estigui actualitzat.

Els Productes comprats pel Client seran expedits pel Venedor.

Els clients així mateix podran realitzar comandes de diferents Venedors dels quals s’agruparan en una única cistella de compra rebent informació de l’estat dels diferents enviaments associats a aquesta compra, així com les diferents opcions de lliurament. Ja sigui enviament o recollida en botiga.

1.4. Preus i mitjans de pagament

1.4.1. Els preus dels productes es mostraran amb IVA inclòs. Prèviament a l’inici de procediment de compra de la comanda, s’indicarà el preu final de la comanda complet, inclosos els impostos, els increments o descomptes que siguin d’aplicació en la seva oferta i les despeses addicionals que, si s’escau li siguin repercutits.

La realització de la comanda mitjançant la complimentació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions de venda vigents en aquest concret moment. Un cop formalitzada la comanda, s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent, i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l’exprés acord de tots dos contractants .

1.4.2. Els clients compraran els Productes a la Plataforma pagant amb targetes de dèbit o crèdit.

1.4.3. Cal tenir en compte que de vegades poden ocórrer retards en el procés de pagaments i operacions; el que pot traduir-se en retards de fins a seixanta (60) dies hàbils en el cobrament en el seu compte bancari o en el càrrec a la targeta de crèdit o dèbit. El càrrec que el Client veurà en l’extracte de la targeta apareixerà a nom de SANTJUSTMARKET.CAT.

Cobraments per targeta es realitzen per l’empresa:

Stripe Spain Sl.
Carrer Zurbaran, 9 – LOC DR
Madrid, 28010
CIF: B88501820

1.4.4. El client podrà sol·licitar factura directament a l’Venedor.

1.4.5. En cas de no execució de la Comanda per part de l’Venedor per no trobar-se disponible el Producte contractat, el Client haurà de ser informat d’aquesta falta de disponibilitat i haurà de poder recuperar sense cap demora indeguda les sumes que hagi abonat en virtut del mateix. La quantitat a recuperar serà l’import del producte que no estigui disponible a la Plataforma. En el cas que el Client realitzi una comanda múltiple (diversos productes) se li retornarà únicament l’import del producte fora d’estoc.

1.4.6. A causa de les pràctiques bancàries habituals, una vegada que hagi realitzat una comanda mitjançant targeta de crèdit o dèbit i el pagament hagi estat autoritzat, l’entitat emissora de la targeta titularitat de l’Client retindrà l’import total de la Comanda. Si la Comanda és rebutjat posteriorment pel Venedor o cancel·lat per qualsevol altra raó, l’entitat emissora de la targeta no realitzarà la transferència per al pagament de la Comanda, i en el seu lloc alliberarà la quantitat corresponent de nou en el compte de titular de la targeta . Això pot durar entre 3 i 5 dies hàbils (o més, depenent de l’entitat emissora de la targeta). El Client accepta que ni l’Ajuntament de Sant Just Desvern ni el comerç corresponent són responsables d’un possible retard per part de l’entitat emissora de la targeta titularitat de l’Client en alliberar l’import del seu compte.

1.5. Servei d’Atenció a Client

1.5.1. El Servei d’Atenció al Client de Sant Just Market tractarà de solucionar qualsevol problema que pogués tenir el Client amb la Plataforma. El Client pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client escrivint per correu electrònic a l’email: comerc@santjustmarket.cat o bé a través del formulari de contacte que proporciona l’Ajuntament de Sant Just Desvern a través de la seva pàgina web www.santjustmarket .cat

Així si té qualsevol problema amb un venedor, pot posar-se en contacte amb el venedor a través de les seves dades de contacte o mitjançant una consulta del perfil de venedor.

1.6 Enviaments

Els enviaments els tramitarà el venedor.

En la modalitat de lliurament a domicili, els enviaments seran lliurats en la direcció de l’Destinatari facilitada pel client, si bé no necessàriament a l’Destinatari designat personalment. El client serà responsable de les dades proporcionades dels destinataris, confirmant la seva veracitat i autenticitat.

El client manifesta expressament, i garanteix a venedor, que la dada de el número de mòbil i / o el correu electrònic li ha estat facilitat pel destinatari, i que compta amb el seu consentiment inequívoc per utilitzar aquesta dada per a comunicacions per telèfon i / o e-mail donant notícies sobre l’arribada del seu enviament.

També manifesta expressament i garanteix el client, que el destinatari coneix i assumeix la possibilitat que la comunicació per telèfon i / o e-mail puguin arribar-li fora dels horaris i dies acordats, per raons alienes al venedor.

2.- Normes de conducta

Perquè l’ús dels recursos que li ofereix la Plataforma sigui compatible amb els objectius d’aquesta i, a el mateix temps, resulti respectuós amb la resta dels seus Clients i amb tercers aliens a la mateixa, serà necessari que el Client observi les normes de conducta:

2.1 Respecte els continguts que el Client incorpori a la Plataforma i els missatges que remeti als Venedors o a altres clients de la mateixa:

2.1.1 S’ha d’assegurar que compta amb els drets i / o permisos necessaris per incorporar i compartir aquests continguts en l’àmbit de la Plataforma. En particular, no incorporarà continguts que facin referència a dades personals d’altres clients de la Plataforma o de tercers sense comptar amb el consentiment dels afectats.

2.1.2 S’abstindrà d’incorporar continguts o de dirigir missatges a Venedors o a altres clients de la Plataforma:

(I) Que resultin contraris a la llei, a la moral, als bons costums, als l’ordre públic establert o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin ser lesives de drets i interessos d’altres clients de la Plataforma o de tercers.

(Ii) Que, sense estar compresos en l’apartat anterior, es puguin considerar com un tracte difamatori, vexatori, o simplement desconsiderat per a persones o institucions; o d’alguna manera es puguin identificar amb supòsits de discriminació de les persones per raó del seu naixement, raça, origen ètnic, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

(Iii) Que qüestionin o posin en dubte el bon nom, la professionalitat i / o projecció social de les activitats desenvolupades per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. En particular, no es pot utilitzar la Plataforma per canalitzar queixes o reclamacions relacionades amb els productes i serveis que realitzi el Sant Just Desvern.

2.1.3 No copiarà, ni distribuirà els continguts incorporats per altres clients de la Plataforma fora de l’àmbit d’aquesta, llevat dels casos en què estigui expressament permès a l’haver-se habilitat la funcionalitat “compartir” o similar.

2.1.4 No recopilarà ni emmagatzemarà informació personal d’altres clients de la Plataforma o de tercers, ni les comunicarà a tercers. En particular, els clients hauran d’abstenir d’assetjar o molestar altres Clients de la Plataforma o a tercers.

2.1.5. Ha de notificar, sense demores indegudes, la presència a la Plataforma de qualsevol informació i contingut que infringeixi el que disposen les condicions generals des que en tinguin coneixement a través de la funcionalitat habilitada a aquest efecte en l’entorn de la Plataforma, al costat de cadascuna de les promocions i els seus comentaris, o bé notificant-ho a l’Administrador de la Plataforma a través del correu electrònic comerc@santjustmarket.cat. L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret a eliminar o modificar quants continguts consideri inapropiats o il·legals.

2.2 Pel que fa dels recursos tecnològics de la Plataforma

No haurà de fer un ús dels mateixos de manera que es pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Plataforma i / o impedir l’ús normal de la mateixa per part de la resta dels clients de la Plataforma.

2.3. Pel que fa de les marques, logos i altres signes distintius incorporats a la Plataforma i de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, s’ha d’abstenir de copiar-los, reproduir-los i distribuir-los fora de l’àmbit de la Plataforma.

2.4.- L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret a adoptar les mesures legals oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

 1. Protecció de dades i Propietat intel·lectual.

3.1 Protecció de dades

L’Ajuntament de Sant Just Desvern tractarà les seves dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les seves comandes, avaluar la qualitat dels serveis oferts i la remissió de comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

La base d’aquest tractament és: l’execució d’un contracte en el cas de la tramitació de la comanda; el consentiment en el cas de la remissió de comunicacions comercials i publicació de la seva avaluació de qualitat dels productes adquirits a la Plataforma i l’interès legítim en la realització d’enquestes de satisfacció respecte als seus productes i serveis.

Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, limitació, oposició i portabilitat com s’explica a la informació addicional que pot consultar al següent enllaç. Afegir enllaç

3.2. Propietat intel·lectual i industrial

Per tal de promocionar els productes oferts pel Venedor en la Plataforma www.santjustmarket.cat el Venedor autoritza a l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’ús de les marques, logotips, noms comercials, dibuixos, signes, etc .., dels productes oferts a la Plataforma.

A més, el Venedor reconeix la titularitat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial pel que fa a la gestió de la Plataforma www.santjustmarket.cat

L’ajuntament està autoritzat pel venedor per a la difusió de la informació publicada. És responsabilitat de l’Venedor disposar de les autoritzacions corresponents per a difondre a plataformes de comerç electrònic i en espais físics com botigues i comerços així com per cedir-la per al seu ús de les mateixes.

3.3. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Ajuntament de Sant Just Desvern no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Plataforma o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix Ajuntament de Sant Just Desvern no es fa responsable de l’servei que el Venedor dóna a l’Client.

3.4. modificacions

L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la Plataforma, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en la Plataforma.

3.5. Enllaços

En el cas que en nom de l’domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Ajuntament de Sant Just Desvern no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Ajuntament de Sant Just Desvern assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc Plataforma aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

3.6. Dret d’exclusió

L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Plataforma i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells clients que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

3.7. Generalitats

L’Ajuntament de Sant Just Desvern perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la Plataforma exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

3.8. Modificació de les presents condicions i durada

L’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

4.- Incompliment de les condicions generals

L’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà adoptar les normes i mesures de seguretat que en cada moment consideri oportunes per garantir que l’accés i la participació per part dels clients de la Plataforma es desenvolupin d’acord amb les presents Condicions Generals i amb subjecció al que disposa la normativa vigent aplicable.

En qualsevol moment, l’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà requerir el Client la informació que consideri necessària per a verificar el compliment de qualsevol d’aquestes condicions.

Sense necessitat de complir o fer cap tràmit o comunicació prèvia, l’Administrador de la Plataforma podrà, en qualsevol moment:

(I) Bloquejar temporalment o retirar de manera definitiva la informació i els continguts que hagi incorporat a la Plataforma quan tingui la sospita o la certesa que els mateixos poden infringir el que disposen les condicions generals i / o en la normativa legal aplicable.

(Ii) Restringir o suspendre la participació en la Plataforma de qualsevol Client, fins i tot expulsar-lo de forma definitiva en cas d’incompliment de qualsevol de les condicions generals i / o en la normativa legal aplicable.

 1. Condicions per a la venda de Productes

5.1.- Lliurament de l’Producte

El responsable de la venda del producte és en tot moment el Venedor oferent.

La relació jurídica corresponent a la compravenda dels Productes és entre el Client i el Venedor a què realitza la seva comanda. L’Ajuntament de Sant Just Desvern no té cap control sobre els Venedors ni sobre els Productes que ofereixen, i en conseqüència l’Ajuntament de Sant Just Desvern no assumeix cap responsabilitat que pogués correspondre als Venedors.

(I) L’Ajuntament de Sant Just Desvern no es responsabilitza ni ofereix cap garantia que els productes o serveis sol·licitats als Venedors a través de la Plataforma siguin de les característiques o qualitat esperades pel Client.

És responsabilitat de l’Client comprovar que el Producte rebut és l’adquirit així com el bon estat de la mercaderia (qualitat i quantitat) en el moment del seu lliurament efectiva. Si el Client detectés alguna incidència haurà de notificar el motiu de la mateixa a l’Venedor de l’Producte.

(Ii) L’Ajuntament de Sant Just Desvern no garanteix que els Venedors acceptaran totes les comandes dels clients, que aquells poden rebutjar per qualsevol raó. Demanem als Venedors que, si s’escau comuniquin el rebuig amb caràcter immediat als clients mitjançant els canals que la Plataforma posa a la seva disposició.

(Iii) Els productes dels venedors poden ser comercialitzats en territori nacional (península i balears).

(Iv) La venda en línia és vàlida i aplicable a Espanya.

(V) Els venedors i els compradors són responsables de complir amb totes les lleis i altres regulació aplicable a la compravenda a Espanya.

(Vi) Les disposicions anteriors no afecten els seus drets legals dels clients enfront dels Venedors.

5.2.- Reclamacions per Productes defectuosos

Qualsevol reclamació haurà de tramitar pel Client davant el Venedor responsable de la venda. El Venedor és responsable de la reparació o substitució dels productes defectuosos. Per tant, si el Client no quedés satisfet amb la qualitat dels productes lliurats per un Venedor i vol un reemborsament, reducció proporcional de l’preu o qualsevol altre tipus de compensació, haurà de contactar directament amb el Venedor que li va vendre el Producte intentant arribar a un acord. Aquesta mediació no assegura el reemborsament o compensació de cap producte, ja que la decisió final és de l’Venedor.

No obstant l’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà prendre mesures contra un Venedor que no presti de manera correcta els seus serveis.

En el cas d’haver de dur-se a terme la devolució d’algun producte per part de l’Client, aquest serà qui assumirà el cost d’enviament de la devolució.

5.3.- Devolucions

D’acord amb el que disposa la legislació vigent, el dret de desistiment dels clients no és aplicable a les comandes que es refereixin a: (i) el subministrament de productes alimentaris que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; (Ii) el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Les obligacions derivades de la normativa reguladora dels drets de l’Client i consumidor són assumides pel Venedor.

El Venedor ha de conferir a el consumidor el dret a desistir de l’contracte mitjançant la devolució de les seves compres en un termini de 14 dies naturals. En cas de tornar el producte sense el seu embalatge original, el producte es podrà depreciar.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el consumidor o un tercer indicat per ell, diferent de l’transportista, va rebre el bé.

En cas que en una mateixa comanda el Client hagi adquirit múltiples béns que se li hagin lliurat per separat, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el consumidor o un tercer indicat per ell, diferent de l’transportista, va rebre l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment respecte de productes comprats exclusivament a la plataforma www.santjustmarket.cat, el Client ha de manifestar a l’Venedor seva decisió inequívoca de desistir de l’contracte per a això haurà de contactar amb el Venedor a través les seves dades de contacte que figuraran en la fitxa de venedor, que informarà de la forma d’exercir aquest desistiment així com de les conseqüències de l’exercici d’aquest dret.

En cas de no haver rebut el Venedor el pagament per part de STRIPE SPAIN SL referit a la compra d’un producte sobre la qual un Client reclama exercir el seu dret de desistiment, i sempre que aquest tingui lloc en el termini legalment establert, el Venedor haurà comunicar aquest fet a STRIPE SPAIN SL perquè procedeixi a efectuar la devolució econòmica al Client.

5.4.- Reclamacions

Els litigis es solucionen directament entre el Client i el Venedor.

El Client i el Venedor hauran d’intentar per tots mitjans arribar a una resolució amistosa de el litigi.

Segons el cas, el litigi declarat donarà lloc o bé a l’reenviament de el Producte sol·licitat o bé a el reemborsament del mateix.

En cas que el Venedor i el Client tinguin la condició d’empresari i consumidor, respectivament, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 21 de maig de 2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr ia través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions.

 6.- Enviaments

Els enviaments els tramitarà el venedor.

En la modalitat de lliurament a domicili, els enviaments seran lliurats en la direcció de l’Destinatari facilitada pel client, si bé no necessàriament a l’Destinatari designat personalment. El client serà responsable de les dades proporcionades dels destinataris, confirmant la seva veracitat i autenticitat.

El client manifesta expressament, i garanteix a venedor, que la dada de el número de mòbil i / o el correu electrònic li ha estat facilitat pel destinatari, i que compta amb el seu consentiment inequívoc per utilitzar aquesta dada per a comunicacions per telèfon i / o e-mail donant notícies sobre l’arribada del seu enviament.

També manifesta expressament i garanteix el client, que el destinatari coneix i assumeix la possibilitat que la comunicació per telèfon i / o e-mail puguin arribar-li fora dels horaris i dies acordats, per raons alienes a l’venedor.

7.- Responsabilitats

7.1- Responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern no serà responsable en cap cas de:

 1. L’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer el client en el seu accés a la Plataforma i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, no sent propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, apareguin a la plataforma.
 2. La informació que s’ofereixi a la plataforma sobre els Venedors ja que aquesta informació és proporcionada pels mateixos.
 3. Els actes i omissions de tercers proveïdors de serveis, amb independència que aquests tercers tinguin vinculació contractual amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
 4. Les interrupcions de servei per errors produïts pels proveïdors d’accés o per condicions transitòries d’Internet, o per problemes derivats de sistema informàtic, programari de connexió o navegació, xarxa telefònica, ADSL, cable, satèl·lit i qualsevol altra infraestructura de transport o comunicacions.
 5. Les alteracions que es produeixin per interferències voluntàries i / o involuntàries i / o pel mal ús de la mateixa i / o programes, per exemple, virus, caigudes de servidors, esborrat d’arxius, dany a la base de dades, incendis, explosions, inundacions, accions violentes de tercers, problemes elèctrics (excés o falta de corrent), o qualssevol altres que afectin o puguin afectar el funcionament dels equips servidors i / oa la informació emmagatzemada en els mateixos.
 6. Les caigudes de servidor de client derivades d’un ús excessiu o erroni dels recursos de la mateixa o dels recursos assignats a aquest, atacs externs, fallades de maquinari o programari i similars.
 7. Els errors ocasionats pel mal funcionament de servidor, les adreces de correu electrònic de l’Venedor, i la falta de comunicació a l’Ajuntament de Sant Just Desvern dels canvis d’adreces electròniques, desinformació per negligència de l’Venedor.
 8. Les circumstàncies alienes a el control de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, incloent sense limitació, les motivades per força major com la pèrdua accidental d’informació per qualsevol causa aliena a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, els deterioraments dels equips terminals de l’Venedor per mal ús responsabilitat de l’Venedor, així com a errors o defectes en la configuració de client o similars.
 9. Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui patir el Venedor o tercers, que portin causa d’errors, o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, i / o per causes imputables a tercers proveïdors de serveis.
 10. Els productes afegits a la plataforma ni de possibles incidències, declinant la responsabilitat en el Venedor.
 11. La demora o falta de compliment si la mateixa fos atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable. Aquesta disposició no afecta el dret de Client a rebre el Producte en el període de temps raonable estimat oa rebre l’oportú reemborsament per al cas que el Venedor no pogués subministrar la Comanda en el temps establert per qualsevol causa aliena al nostre control raonable, si bé la responsabilitat en aquests casos serà exclusiva de l’Venedor.
 12. L’Ajuntament de Sant Just Desvern no assumeix responsabilitat de cap tipus per les ofertes, accions, productes i continguts dels Venedors.

7.2 Promoció, comercialització i venda.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per EL Venedor,

7.3 Responsabilitat dels clients.

El Client es compromet a fer ús de les utilitats i / o serveis oferts per l’Ajuntament de Sant Just Desvern a través de la Plataforma de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, les condicions particulars publicades per certs serveis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costum generalment acceptades i l’ordre públic.

Cada Client respondrà dels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, als Venedors, a altres clients de la Plataforma o a qualsevol altre tercers per l’incompliment de qualsevol de les condicions generals. En particular, cada client respondrà per la informació i continguts que, si s’escau, incorpori a la Plataforma.

El client mantindrà indemne a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, el seu personal directiu, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers per l’incompliment de les condicions generals i altres polítiques que s’entenen incorporades a aquest o per la violació de qualssevol lleis o drets de tercers.

El client es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts de la Plataforma, inclosos marques, noms comercials o signes distintius, llevat que compti amb l’autorització de l’titular dels drets, ni a suprimir manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.

El client ha d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mecanismes diferents dels que, si escau, s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc de dany o inutilització de la plataforma i / o els seus continguts.

Per accedir a la informació continguda a la plataforma i fer ús dels dels serveis oferts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon a les persones a càrrec es troben. Com a través d’Internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s’informa als clients de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts als quals poden accedir els menors.

8.-Nul·litat parcial. renúncia

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implica en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés i per escrit per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. L’omissió per l’Ajuntament de Sant Just Desvern a exigir l’estricte compliment de qualsevol terme contractual en una o més ocasions no li privarà de el dret a exigir l’estricte compliment de la / es obligació / és contractual / és a posteriori.

 

9.- Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a resoldre les qüestions litigioses que es plantegin relacionades amb la plataforma serà competent l’ordre jurisdiccional amb competència en l’àmbit territorial de Sant Just Desvern.

Torna a l'inici
Added to cart
Carret de compra
Tanca

No hi ha productes a la cistella.